Foto van de maand oktober 2013

10000652533_2d4f915e96_m9882825634_d2dfa957e2_m9882922293_d966d734c2_m

Jazeker straatfotografie doe ik ook! Een illustrator moet weten hoe de dingen er uitzien. Als je goed om je heen kijkt ligt de schoonheid voor je voeten of voor je neus. Dit is de foto van de maand oktober 2013:
Kijk eens aan – Zwarte kat aan de andere kant van een vieze ruit. Brengt misschien wel geluk.
En deze fotografeerde ik vorige week, ook op een zondag:
Meisje – Staat gek te bellen op station Deventer.
En deze maakte ik in de trein van Leeuwarden naar vrienden in Deventer:
Kroes – Jongen kijkt door het raam in de trein naar Zwolle.

Posted in OOK

T-shirts met illustratie

Je ziet ze steeds vaker in de stad, van die types met een illustratie van mij op hun T-shirt. Grote kans dat ze gemaakt zijn in ‘t Ateliertje in de Blokhuispoort. Hieronder een voorbeeld van een tekening van een stoere tatoeage die Marja Hettema in een handomdraai in ‘t Ateliertje, Blokhuispoort  – Cel B.025, op een shirt perst.Tshirts

De toppen van de Flaterkunst

Guust1-5

Als ik ziek was pakte ik, toen ik nog een tiener was, altijd een stapeltje “Guusts” uit de kast en ging die lekker op de bank of in bed lezen. Door de stripboeken van Guust Flater vergat ik mijn lamlendigheid en werd ik vrolijk. Laatst vertelde iemand me dat het altijd al de enige strip was waar hij echt hardop om kon lachen. Dit jaar werden bij uitgeverij Dupuis, waar Guust ook werkte (bij de redactie van het weekblad Robbedoes), de eerste vijf albums eenmalig als facsimile en in origineel oblongformaat uitgegeven. Een stapeltje schitterende opnieuw ingekleurde en zorgvuldig gemaakte stripboekjes zijn het, met een harde kaft èn gebonden (perfect, alleen in Nr 3 staat een foutje in het bovenste tekstblok op blz. 12). Ondanks dat ik nu een zware verkoudheid heb moet ik nog steeds hardop lachen om de grappen en de heerlijke tekeningen van Franquin.

Posted in OOK

Allegear leuke reaksjes op de Rinze-poster

Rinzeposterklein

(De spesjale Rinze de Kikkert AaBe-poster. In fleurige poster op A2-formaat. Fergees te krijen yn de webshop fan Praat mar Frysk!)

Peter: Leuk voor onze dochter van bijna 3 — Geert: Myn soantsje fynt de Rinze de Kikkert ek hiel aardich. Omdat hy stees meer interesjerre is yn letters is dit een prachtige poster! — Bertina: Ik fyn it leuk mei dy kikkerts erop en omdat it frysk is fanself. Ik tink dat ik de poster yn de wc ophingje sil! — Tjettje: ik ben net geslaagd voor de pabo! En wil de poster in mijn “toekomstige” klas gebruiken — Trienie: Foar it Frysk op skoalle yn groep 1! — Femke: Freonen fan us hawwe 18 juli, 1 dei foar mien jirdei, in lytse pop krigen. Sien poppekeamerke hat as thema; kikker. Dizze poster wol ik derom graach kado dwaan oan dizze lytse mar o sa sterke knul! Ik bin in tige grutske ‘tante’. — Charlotte: Handig foar tiidens myn stage as logopediste! — Simone: Omdat ik it in hartstikke leuke poster fyn, dy’t ik graach in mooi plakje jaan wol yn myn hûs!–Yvonne: De poster komt by ús lytse pjut op e keamerdoar…sa leart ‘r de fryske tael noch rapper! — Jelmer: Voor op de kamer van ons kleine meisje zodat ze wat fries kan leren. — Wouter: Us dochter Yldou is tige dwaande mei letters en sljocht mei Rinze. Sjen wat se oppikke sil fan Rinze! — Jantsje: Bin juf fan in bassisskoalle foar gr 1 en 2 en wol him brûkefoar de klasse — Jan Sybe: Ik wol ús bern dalik Frysk leare! — Jelly: Wy ha in poppe op komst. It liket my in moaie poster ta om yn’e poppekeamer del te hingjen! — Elisabeth: Ik woon in midden Frankrijk, maar ben Fries in hart en nieren. Sinds 23 juli ben ik Beppe, maar ik heb mijn kleinzoon nog niet in de armen gehad, want die woont in Fryslân. In oktober zal ik heb bezoeken en het spul is voor hem. — Mireille: Hjir yn Maastricht is niks te krijen, en sa ha ik toch noch in gefoel en stikje fan thús by my! — Renate: Mijn dochter is gek op rinze de kikker! Op de app van de telefoon kan ze de hele dag wel kijken! Dacht een mooie verassing! — Afke: Myn muoikesizzer is hast jierdei. Sij hat in fryske heit en hollanske mem. Se kriget fan ús in frysk boek. Dit is wol aardich on der bij te jaan tocht ik. Se wurdt trije jier. Dêrom! — Willemien: Ik fyn it leuk foar de bern om in ABC poster ynt it frysk te hawwen…. — Griete: Prachtich foar myn lytse famke! Kin moai op har sliepkeamer hingje. — Eelkje: Us dochter Sanne sit krekt yn groep 1. Ik hingje ‘t op ‘e doar sa dot sy der fan lere kin. — Angelique: de poster komt op it keamerke fan myn jongste famke. Se begjint no in groep 2 mei letters leze en fynt de poster prachtich moai ! — Tjitske: Wy binne de bernekeamer oan’t ynrjochtsjes foar ús lytse dy’t yn februaris komt. In leuke poster derby is nea wei. — Elsa: By myn soan fan 7 op’ e keamer hingje, hy sit op in trijetalliche skoalle en hat dit jier foar it earst Fryske skriuwles. Dizze poster sil him helpe en is leuk om it sa te learen. — Jikke: Dit is foar myn dochter, don kenne we mooi letters lere mei rinze! — Ida: Foar myn lytse jonge dy’t lêzen en skriuwen leart. Disse komt op syn keamer te hingjen, kin we elke jûn oefenje. — Minke: Mijn dochter gaat nu naar de basisschool en is nu al gek op letters en cijfers. En toevallig hebben ze nu ook nog het tema kleuren/vormen en kikkers. — Lyske: ik verhuur 2 vakantiehuisjes  & wil graag de eigenheid van het frysk uitdragen. Ik ben een haagse immigrant met warme belangstelling voor taal & kultuur. groet! — Alie: De poster is foar myn neefke , dy’t  1 jier wurdt. In moaiere poster kin fansels net by him op ‘e keamer komme te hingjen! — Marije: Ik fyn it in fleurige poster. Ik wol it ophingje yn de kompjoeterkeamer. — Jetty: Ik bestel de poster foar myn mouikesizzers dy 5 en 2 jier binne. Sy binne hielendal wei fan kikkerts en hoe een mooie maniet om ek noch frysk te leren. — Peke: AaBe poster foar peuter en kleuter! Dizze giet mei nei skoalle, dêr hinget ‘r noch net! — Haaije: Ik bestel AaBe-poster Rinze de Kikkert voor mijn vriendin, die studeert logopedie en kan het denk ik goed gebruiken! En omdat het natuurlijk zo’n leuke en mooie poster is voor kinderen aangezien mijn vriendin met kinderen gaat werken. — Jannie: Ik bin gastIâlder en wol it graach bruke foar de oppasbern! — Lybrich — Op it sliepkeamerke fan us twalling hingje om de letters te oefenjen. Se sitte krekt op skoalle en fyne it wakker intressant. — Allianne: Ik bin juf yn Ljouwert en der is it frysk net sa goed. Ik wol de poster ophingje yn ‘e gong sadat alle bern der nei sjen kinne en op in grappiche manier wat frysk lere kinne. — Lucie: Ik wol it graag oan myn bern jaan. De jongste leert no lézen en skriuwen. En dan is it mooi meinom dat se ek frysk léze ken 🙂 — Thea: Foar ús jonkje Arjen dy’t hjoed foar it earst nei skoalle (pjutteboartersplak) giet en gek is fan letters (en fan Rinze 🙂 — Gerard: Ik ga deze poster op mijn kantoor hangen in Amersfoort, naast de opblaaslippen die er al lang hangt (en vele vragen oproept!!) — Jan-Sikke: Ik fyn it in moaie manier om de lytse it Frysk by te bringen. — Wietske: Ik wol dizze poster graach brûke op ‘e basisskoalle — Grietje: Myn man is hollansk en dêrtroch wurde úse bern meartalich opfoeden, dizze poster soe dêrom goed fan pas komme, en al hielendal omdat ús âldste no krekt besich is mei leare lêsen. — Petra: Foar de nije keamer fan ús pjut en foar myn wurkkeamer.

Brochure Kleintheater De Vier Pelikanen

Vier Pelikanen folder

Leeuwarden is Culturele Hoofdstad in 2018. Dit is de brochure voor een nieuw bijzonder theater in onze prachtige Friese hoofdstad: “Kleintheater De Vier Pelikanen”. Als u wilt weten hoe dit prachtige jugendstil-gebouw er van binnen uitziet en wat de plannen en mogelijkheden ermee zijn, kunt u deze brochure hier als PDF bekijken of downloaden.

Als u de brochure omdraait staat andere kant informatie over Van Ravesteijn Entertainment Group die ook in het gebouw gevestigd is.

Vier Pelikanen folder